×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
25.06.2018
Статут Товариства Інтеграція Європа-Схід

Оновлена версія після змін з 04-08-2015 р.

WERSJA PDF STATUTU

 

STATUT
Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

(Tekst jednolity)

Rozdział I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód” i jest w dalszej części Statutu zwane "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w innym języku niż polski.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SIEW.
4. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Kielcach.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych. Powołanie oddziału Stowarzyszenia zgłasza w ciągu 14 dni od powołania we właściwym ze względu na jego siedzibę organie nadzorującym, podając skład Zarządu, adres siedziby oraz dołącza do zgłoszenia Statut Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może tworzyć koła działające w wyodrębnionych środowiskach.

§ 4

1. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
4. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
7. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
8. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań, mogą być również Członkowie Stowarzyszenia.
9. Prezes i Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji;
b) w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
10. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, p. 776 z późn. zm.).
11. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, p. 837 z późn. zm.).

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności na rzecz pogłębia¬nia przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej, kultural¬nej i sportowo-turystycznej między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej oraz wszystkimi krajami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów.
2) Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Unii Europejskiej i państw zza wschodniej granicy, szerzenie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i dniu dzisiejszym naszych państw i narodów; przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i zaszłości obciążających nasze stosunki. 
3) Promowanie i wspieranie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między naszymi krajami, podmiotami gospodarczymi i osobami; ukazywanie znaczenia tej współpracy i wzajemnych korzyści dla bieżących interesów i rozwoju gospodarczego. 
4) Inicjowanie i popieranie współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej między instytucjami, placówkami kultury i nauki, szkołami i organizacjami wzbogacającej wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny naszych społeczeństw, pozwalającej tworzyć nowe wartości materialne i duchowe.
5) Szerokie rozpropagowanie idei europejskiej, propagowanie idei partnerskich relacji między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
6) Nawiązywanie i rozwijanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi w krajach Unii Europejskiej w celu gromadzenia i wymiany informacji oraz inicjowania i prowadzenia wspólnych działań.
7) Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach społeczno-edukacyjno- kulturalnych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
a) działalności charytatywnej,
b) podtrzymywania tradycji, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h) działalności filantropijnej,
i) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
j) kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,
k) propagowania i promocji otwartości na obce kultury i ich tradycje,
l) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
ł) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
m) promocji i organizacji wolontariatu,
n) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

§ 8

1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez: 
1) Organizowanie, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych, oświatowych i gospodarczych.
2) Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi.
3) Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami krajów partnerskich.
4) Udzielanie pomocy środowiskom w nawiązywaniu kontaktów z interesującymi je środowiskami w Unii Europejskiej.
5) Rozpowszechnianie wiedzy o instytucjach unijnych, zakresie ich kompetencji i uprawnień.
6) Gromadzenie i udostępnianie wszelkich danych dotyczących Unii Europejskiej.
7) Promowanie wiedzy i umiejętności pracy z programami unijnymi.
8) Pomoc w poszukaniu informacji i rozwiązywaniu problemów z zakresu tematyki europejskiej.
9) Organizowanie i finansowanie:
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy,
c. działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i periodyków,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:
a) działalność odpłatna:
58.11.Z Wydawanie książek.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60 Z Działalność wspomagająca edukację. 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

b) działalność nieodpłatna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.51.Z Pozaszkolne  formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
58.11.Z Wydawanie książek.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w § 7 i § 8 niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA 

§ 12

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 14

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem poprzez list polecony skierowany indywidualnie do każdego członka Stowarzyszenia oraz poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 16

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za jedną godzinę od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdolne jest do podejmowania uchwał pod warunkiem uczestniczenia w nim co najmniej 30% członków Stowarzyszenia.

§ 17

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
ł) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybrany przez zebranych. 

5. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§ 18

1. Zarząd składa się od 4 do 6 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 19

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 22 ust. 6,
g) uchwalanie regulaminu Biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji dołącza się osobę spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można powołać tylko jednego członka Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.

6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
e) opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
b) nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego zebranie.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.

2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) darowizn, spadków i składek członkowskich,
b) przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego, gdy Stowarzyszenie uzyska statut organizacji pożytku publicznego,
c) subwencji i dotacji osób prawnych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
g) dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
h) dochodów z działalności gospodarczej,
i) umów sponsorskich.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

8. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 23

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 24

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
58.11.Z Wydawanie książek.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.A Nauka języków obcych. 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działań w jego imieniu upoważniony jest Prezes lub właściwy kompetencyjnie Członek Zarządu.

3. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągnąć zobowiązania.

Rozdział VI
ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą powstawać na podstawie uchwały Zarządu obejmując obszary, w których zamieszkuje co najmniej 1 z członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd zgodnie z granicami podziału administracyjnego kraju.

3. W postanowieniach dotyczących ust. 1 i 2 Zarząd kieruje się pisemnym wnioskiem komitetu inicjującego ustanowienie Oddziału. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej 1 członka zwyczajnego Stowarzyszenia zamieszkującego na terenie, który miałby być objęty zasięgiem działalności utworzonego Oddziału.

§ 27

1. Władzami Oddziału terenowego są: 
1) Walne Zebranie członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału.

2. Do działalności władz Oddziału i ich kompetencji w sprawach dotyczących Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 12-19 Statutu.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy ponadto:
a) wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia i zbieranie składek na obszarze działania Oddziału, jeżeli w wyniku wniosku Zarządu Oddziału został on do tego upoważniony przez Zarząd Stowarzyszenia;
c) przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia planów pracy i corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej;
d) przedkładanie Zarządowi wniosków o rozszerzenie zasięgu terytorialnego działania Oddziału.

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału z inicjatywy własnej, gdy Zarząd Oddziału nie jest zdolny do działania, bądź nie podporządkowuje się Statutowi Stowarzyszenia.

Rozdział VII  
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się  Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Tekst Statutu Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód z dnia 04.03.2010 r. po zmianie z dnia 04.08.2014 r.
 

Статут Товариства Інтеграція Європа-Схід